FtSF Generalforsamling 2024 – vel mødt den 19. marts

Indkaldelse til generalforsamling 19/3 2024 – nu med forslag til sejladskalender

Du inviteres til generalforsamlingen 2024 tirsdag d. 19. marts kl. 19.00 i Snekkersten Sejlklub med dagsorden:
 

Espergærde Smakkelaug og Snekkersten Skotterup Smakkelaug er meget
velkommen til at deltage.

HUSK at betale kontingent 200 kr for 2024 inden generalforsamlingen.
Kontingentet indsættes på FtSF’s konto: reg.nr. 2313 kontonr. 8980140556 – med tydelig angivelse af navn eller medlemsnummer.

(spørgsmål kontakt kassereren: Anker Juul ankerjuu@gmail.com)
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i årets løb
3. Fremlæggelse af reviderede regnskab
4. Valg af bestyrelse, på valg er:
– Jan Isholm, stiller ikke op igen
– Anne-Marie, modtager genvalg
– Anker, modtager genvalg
– Morten, modtager genvalg
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at melde sig ind i bestyrelsen.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 200,- kr. pr. år
Bestyrelsen foreslår at indføre et nyt familiekontingent på 300,- kr. pr. år for familier
6. Valg af revisor
Søren Larsen er villig til genvalg
7. Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
8. Eventuelt
Odd præsenterer den nye hjemmeside, Morten gennemgår Sejladskalender.

Vel mødt FtSF bestyrelse