REFERAT AF FtSF’s GENERALFORSAMLING 2020.

FtSF – Referat af generalforsamling den 4. marts 2020 på Skibsklarerergården

18 medlemmer var mødt frem.

 1. Hans Jørgen er valgt til dirigent
  Generalforsamlingen er indkaldt med 14 dages varsel iht vedtægterne.
  Mette blev valgt til stemmetæller.
 2. Nils fremlagde formandens beretning, som vedhæftes referatet.
  Der var ikke nogen kommentarer
 3. Regnskab.
  Kassereren Søren Vang gennemgik regnskabet.
  Per Stibolt spurgte ind til forskellige poster bl.a. Pokalsejladsen.
  Lars nævner at udgifterne ser fornuftige ud og at regnskabet ville have givet overskud, hvis
  kontingentet var lidt højere. Lars mener at en kontingentforhøjelse til 200 kr. pr. år. Vil være godt.
  Regnskabet er godkendt.
  Søren Vang fremlagde regnskabet for Magdas fondspenge. Der er først brugt penge i 2020.
  To stævne og køl er skiftet. Der skal skiftes tre bor i hver side, der skal skiftes.
  Mette håber at Magda er færdig dette forår.
 4. Valg af bestyrelse:
  Ted Aagaard er valgt
  Mike Barkholt er valgt
  Anne Marie Avlund er valgt
  Nils takker Ingelise for hendes store indsats i bestyrelsesarbejdet. Ingelise har holdt forbindelsen til TS og Hal 16. Ingelise har et ønske til den nye bestyrelse om at der til Pokalsejlads kan gives præmier for andre ting end hurtigste båd.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Kontingent på 200 kr. pr. år for 2021 og fremover blev vedtaget.
 6. Valg af revisor
  Søren Larsen er valgt
 7. Indkomne forslag
  Der er ingen forslag.
 8. Eventuelt
  Lars er enig med Ingelise om at der skal give præmier for andre ting end at komme først.
  Bestyrelsen vil grundigt overveje andre kriterier for præmier.
  Søren Larsen vil gerne takke Raghild Bruuns fond for deres støtte til joller i foreningen. Bestyrelsen har takket fonden.
  Sejladskalender 2020 er gennemgåetHal 16: Per Stibolt ønsker at information om Hal 16´s aktiviteter. Bestyrelsen sørger for at informationer fra Hal 16 sendes til medlemmerne. Søren appellerer til at Hal 16 sender informationer ud på mail om deres arrangementer. Casper bringer det, Hal 16 hjemmeside ligger under MS Museet for Søfarts hjemmeside. Nils nævner at bestyrelsen sorterer informationer før de sendes videre til medlemmerne.
  Lars fortæller at Silden nu står i Hal 16 til små reparationer. Maling varmes af og så får den linolie og tjære. Lars fortæller også at Hal 16 har fået en båd, jolle med ringdæk og styrhus, som er igang med at blive renoveret inkl. motor. Den kunne bruges til følgebåd på vores sejladser.
  Mette orienterer om at Mette og Gitte deltager i en uddannelse i sejlads og friluftsliv på
  Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
  Nils takker Hans Jørgen for at lede mødet og nævner, at Per beretter om Karlskrona den 19.
  marts.

Referent Morten Høgsbro Holm

Referater fra tidligere generalforsamlinger, se: ARKIV

FORMANDSBERETNING FOR 2019

FtSF – Generalforsamling marts 2020 – Formandens beretning – Logbog for sæsonen 2019.

Kære medlemmer
Tirsdagssejladserne startede allerede den 14. maj hvor der var flere smakkejoller på vandet. Den 1. grillaften holdt vi i Espergærde den 26. maj og vi sluttede med den sidste tirsdag sejlads den 24. september. Der er ikke blevet afholdt så mange tirsdags-kapsejladser som planlagt da vejret har været ustabilt i lange perioder, men der er blevet sejlet hygge-tirsdagssejladser alligevel.
Skotterupsejladsen blev sejlet søndag den 26. maj fra Espergærde. 5 joller deltog i kapsejladsen fra Espergærde til Skotterup. Vinden var frisk fra nordvest med regnbyger. Starten gik mellem den grønne kost og havnefyret i Espergærde. Topmærket var bøje 1 ud for Snekkersten havn og bundmærket den grønne kost ved Espergærde havn. Rosalina kom først over mållinjen ved indsejlingen til Snekkersten havn, der var valgt på grund af vejrforholdene, der forhindrede landgang ved Skotterup. Dan havde lavet en dejlig skipperlabskovs, der blev indtaget i klubhuset, så vi fik varmen igen efter en våd og kold tur.
FtSF`s 50 års jubilæum der blev afholdt den 15. og 16. juni var planlagt med udstilling af billeder, filmforevisning, tursejlads, festmiddag og kapsejlads. Der var tilmeldt 17 joller til tursejladsen, der var planlagt med stop i Espergærde for at proviantere hos fiskehandleren og videre til Humlebæk og Sletten hvor vi skulle spise frokost sammen. Der var meget svag vind da vi startede fra Snekkersten og vi måtte ro ud ad havnen. Alle kom fint til Espergærde havn i den lette vind. Mens vi ventede på de varme fiskefrikadeller, lød der torden fra syd og vi overvejede at spise frokosten i Espergærde og returnere derfra.
Vejrudsigten havde varslet øget vind fra kl. 16. så vi besluttede i fællesskab at frokosten skulle spises i Humlebæk og 9 af jollerne sejlede sydover. Igen ingen vind og nordgående strøm. Vinden friskede omsider og alle kom fint til Humlebæk havn hvor vi i ly for regnen, under de store egetræer på havnen, spiste en dejlig frokost.
Ved 14. tiden var der opbrud og turen gik nordover mod Snekkersten. Vinden var fra starten let, men friskede fra øst. Det tordnede i det fjerne. Der kom frisk vind lidt senere og i løbet af 2 min. øgede vinden fra 8 – 9 sm. til 18 – 20 sm. Vinden sprang til nordøst. Søen rejste sig og det blev umuligt at stagvende og – viste det sig – umuligt at vende med vinden. Det gik desværre galt for en del af jollerne.
Aksel væltede syd for Espergærde havn med 5 mand ombord, Lita væltede nord for Espergærde med 3 mand, August, Bjar og lille ny gik ind på stranden, hvor det kunne lade sig gøre og resten af jollerne klarede at komme i nødhavn. Redningstjenesten blev tilkaldt og der blev ydet en fantastisk indsats fra alle sider.
Foreningen udsendte efterfølgende en officiel redegørelse der blev offentliggjort på vores hjemmeside med en forklaring på forløbet og en tak til alle der deltog i redningsaktionen.
Det blev den mest dramatiske sejlads i foreningens historie, men heldigvis kom ingen alvorligt til skade. Festmiddagen lørdag aften blev indledt med en personlig beretning fra skipperne på hver af de involverede fartøjer, så alle tilstedeværende med egne ører kunne høre om den enkelte jolles håndtering af forløbet. Søndagen kapsejlads blev aflyst og ved fælles hjælp fik vi de strandede joller bragt i havn og på land.
Sagas fødselsdag blev afholdt den 7. juli i Hornbæk. Vejrforholdene tillod ikke sejlads med Saga.
Store Stranddag blev afholdt den 11. juli på stranden ved Skotterup i det flotteste sommervejr.
Smakkeregattaen blev afholdt den 10. august i forbindelse med havnefesten i Snekkersten kunne ikke gennemføres på grund af vejrforholdene.
Sundtoldmarkedet 2019 var en succes. Vejret var godt med solskin og passende vind. Der deltog 7 joller inkl. jollerne fra Hal 16 og ca. 400 gæster var ude at sejle i smakkejolle denne dag.
Pokalsejladsen blev sejlet fra Humlebæk havn den 7. og 8. september. Let vind fra nordvest med nordgående strøm, så alle kunne være med på vandet. Både 1. og 2. sejlads blev gennemført planmæssigt. Søndagen sejlads startede fint i let vind, men endte med at blive aflyst da vinden lagde sig helt. Underholdningen til festen lørdag aften i klubhuset stod Ronald og Mik for. Erling vandt pokalen for hurtigste jolle, Lita vandt Meginpokalen, Frem fik både Bomuldspokalen og Carl Collatz pokalen for den bedste restaurering.
Afriggersejladsen blev sejlet den 30. september i opklarende vej og jævn vind fra syd. Bjar var eneste jolle ud over Espergærde jollerne August og Frem. Jollerne sejlede sydover til havnebøjen i Humlebæk med en bagkant kl. 13 i Espergærde hvor vi spiste frokost sammen.
Snekkersten – Skotterup Smakkelaug var den 5. december vært ved den årlige julefrokost for FtSF og Espergærde Smakkelaug. Julefrokosten blev afholdt i Skibsklarergården hvor der var stort fremmøde og fantastisk stemning.

Foreningen har indledt et tættere samarbejde med Espergærde Smakkelaug og Snekkersten – Skotterup Smakkelaug, hvor de 2 formænd har deltaget i foreningens bestyrelsesmøder og her har vi mulighed for en tæt dialog og for en fælles prioritering.
Til slut en tak herfra til arrangørerne af de mange sejladser i 2019 og for den nødvendige entusiasme og opbakning fra deltagerne i foreningens arrangementer og i foreningens bestyrelse.
Tak for mange skønne sejladser på Øresund med Jer.

Nils Andersen marts 2020