FtSF’s VEDTÆGTER

1. Navn
Foreningens navn er Foreningen til Sprydstagens Forevigelse.
Foreningen fører tillige forkortelsen FtSF.

2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er det nordøstlige Øresund, der er dækket af Helsingør og Fredensborg Kommuner.

3. Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for, samt brugen af de gamle smakkejoller gennem afholdelse af sejladser samt andre aktiviteter, der kan have interesse for medlemmerne. Endvidere bør foreningen optage kontakt med beslægtede foreninger.

4. Medlemskab
Som medlemmer af foreningen optages ejere af traditionelt byggede træjoller og andre lignende joller med sprydstagsrigning.
Familier kan optages under familiemedlemskab.
Som støttemedlemmer optages alle tilhængere af sprydsejl.
Indmeldelse: Medlemskab er accepteret, når medlemsandragendet er indsendt til foreningens bestyrelse og kontingentet er betalt.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ophæve et medlemskab, såfremt kontingentet ikke er betalt senest 4 måneder efter forfald.

5. Kontingent
Kontingentet for henholdsvis medlemmer og støttemedlemmer fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.
Kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen hvert år.

6. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling hvert år inden 1. April.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen pr. brev eller mail til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal angive en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke i årets løb
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 1 revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det nødvendigt, eller senest 1 måned efter, at mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt anmelder det.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske efter samme retningslinier som den ordinære generalforsamling.

Almindelige bestemmelser vedrørende generalforsamlingen.
Alle afgørelser ved generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt, dog således at hvert medlem ikke kan repræsentere mere end én stemme ud over sin egen stemme. Valg af bestyrelse kan finde sted skriftligt. Alle medlemmer har stemmeret. Familiemedlemskab sidestilles med medlemskab for én person. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, der sammen med regnskabet udsendes til medlemmerne.

7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer. Heraf skal mindst 2 være bådejere. Bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen vælger af sin midte, formand, næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser.

8. Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revideres af den generalforsamlings valgte revisor. Ved tegning af foreningen udgøres tegningsretten af formand eller kasserer.

9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i foreningens formål kan kun vedtages af 2 på hinanden med mindst 21 dages mellemrum følgende generalforsamlinger, på hvilket mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmer for.

10. Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun vedtages af 2 på hinanden med mindst 21 dages mellemrum følgende generalforsamlinger, på hvilket mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmer for. I tilfælde af opløsning skal foreningens formue tilfalde et offentligt museum eller lignende institution, der beskæftiger sig med ældre sejlførende skibe og livet ved Øresundskysten i tidligere tider.

Bestyrelse

FtSF’s bestyrelse bliver valgt på den årlige generalforsamling i marts. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Helsingør den 20. marts 2019.