[one-half-first]REFERAT AF FtSF’s GENERALFORSAMLING 2019

FtSF – Referat af generalforsamling den 20. marts 2019 på Skibsklarerergården

Antal deltagere: 12

Vi indledte mødet med at spise sammen Vi fik det kolde bord, en flot servering af afskåret pålæg fra slagteren.

Nils bød velkommen til generalforsamlinger og foreslog at vi valgte Hans Jørgen som dirigent.

 1. Valg af dirigent. Hans Jørgen blev valgt.
 2. Formandens beretning.
  Nils gennemgik sejleråret 2018 med bidrag fra de fremmødte. Der var ingen kommentarer til beretning.
  Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
 3. Søren gennemgik regnskabet. Der var ingen bemærkninger.
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Valg af bestyrelse.
  De fire bestyrelsesmedlemmer, der var på valg modtog genvalg:
  Nils Andersen, Morten Høgsbro Holm, Mette Brask og Søren Vang.
 5. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslog at beløbet på 150,- kr. bibeholdes. Det blev vedtaget.
 6. Søren Larsen modtog genvalg.
 7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring i den udsendte dagsorden blev vedtaget.
  Bestyrelsen fremlagde også et forslag om, at der i vedtægterne afsnit 6. tilføjes at indbydelse til generalforsamling også kan udsendes på mail.
  Sætningen:
  ”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen pr. brev til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel.”
  Ændres til:
  ”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen pr. brev eller mail til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel.”
  Forslaget blev vedtaget.
 8. Eventuelt
  Willy spurgte om foreningen iht. den nye persondatalov godt må sende en komplet adresseliste med telefon og mail mm. ud til medmedlemmerne. Bestyrelsen undersøger.Lisbeths forslag til en sejladskalender blev vedtaget, med følgende bemærkninger:
 • Tovværksaften i lystfiskernes hus på Espergærde havn 2. april.
 • Jollerne i Snekkersten kommer i vandet den 4. maj.
 • Arbejdsdag i Espergærde Havn den 4. maj.
 • Sagas fødselsdag: Antal år rettes til 135 år.
 • Afriggersejlads er i Espergærde kl. 10.

Der vil blive kapsejlads alle tirsdag, hvor der ikke er grill.
Tirsdagssejladser 20. og 27. august og er om tirsdagen – ikke om onsdagen.
Pokalsejlads afholdes i Humlebæk Havn den 7. og 8. september.
Kontaktperson for pokalsejlads er Nils Andersen.
Kontaktperson for Afriggersajlads er Søren Vang.

Mette redegjorde for jubilæumsarrangementet den 15. og 16. juni. Det foregår i Snekkersten Havn.
Vi søger en redaktør til et jubilæumsskrift for 50 års-jubilæet.
Der er planer om at søge fonde, for at have penge til at udgive jubilæumsskriftet og evt. til at få Ronald til at lave en film om jubilæet.

Snekkersten Skotterup Sejlklub overtage tre smakkejoller fra Snekkersten Havn. Det bliver muligt at lægge billet ind på at sejle jollerne.  Mette Brask er i dialog med sejlklubben.

Mette Brask deltog i generalforsamling for Hal 16 og inviterede dem til at deltage med deres jolle i tirsdagssejladser. Vi skal sende vores sejladskalender til Hal 16.

Ingelise var med til åbningen af Lars Meinilds nye bådværft i Hundested. Ingelise fik mange hilsner med tilbage fra Lars.

Referater fra tidligere generalforsamlinger, se: ARKIV

[/one-half-first] [one-half]FORMANDSBERETNING FOR 2018

FtSF – Generalforsamling marts 2019 – Formandens beretning – sæsonen 2018.

Kære medlemmer
TS pinsestævne, der blev afholdt den 18. – 20. maj i Helsingør, hvor vi var inviteret med af TS, blev en kæmpesucces
for de lokale politikere, for Helsingør havn, for TS og også for FtSF, der støttede op om arrangementet med et stort
fremmøde. Vi fik vist alle at FtSF er en vigtig forening i træskibsverdenen. Smakkejollerne startede om fredagen med
en præmiesejlads fra Snekkersten til Helsingør. I den lette vind blev startlinjen flyttet et par gange, men det lykkedes
alligevel at sende alle afsted nogenlunde samtidig. Om eftermiddagen var der arrangeret opvisningssejlads hvor der
blev hentet varer fra s/s Bjørn der lå midt i havnebassinet, for at vise tidligere tiders afhængighed mellem de store
skibe og de små joller. Lørdag deltog jollerne i en ”marsvinejagt i havnebassinet, hvor lokale politikere jagtede balloner
der var fastgjort på de andre joller, enkelte deltog også i den store præsentationssejlads ud for Nordhavnen.
Skotterupsejladsen blev sejlet den 3. juni fra Espergærde. I let vind fra skiftende retninger var skipperne i de 10 joller
udfordrede. Alle sejl var oppe på denne skønne dag og Rosalina vandt kapsejladsen. Skipperlabskovsen blev indtaget
ved det gule palæ.
Sagas fødselsdag blev afholdt den 7. juli i Hornbæk. Vejrforholdene tillod ikke sejlads med Saga.
Store Stranddag blev afholdt den 19. juli på stranden ved Skotterup i det smukkeste sommervejr.
Smakkeregattaen den 11. august i forbindelse med havnefesten i Snekkersten blev sejlet i frisk vind inde under land.
Sundtoldmarkedet 2018, der blev afviklet den 18. august, var endnu engang et større udstyrsstykke. Alle besætninger
mødtes i Snekkersten havn hvor der, efter et par skarpe genstande, blev klædt om til historisk tøj fra 1820èrne der var
syet på Skibsklarergårdens systue. Alle 7 joller sejlede samlet til Helsingør, hvor vi sejlede i havn efter at have afventet
det rigtige tidspunkt, hvor vi ikke generede færgetrafikken. Jollerne sejlede med gæster fra flydebroen der fungerede
perfekt som kajplads for udskiftninger af passagerer. Der blev sejlet med i alt ca. 400 gæster der denne dag fik en helt
speciel oplevelse. På turen tilbage til Snekkersten havn fik de fleste en line fra Kesja. De dristige, der afslutte dagen
med sejlads i frisk vind fra sydvest på turen tilbage til Snekkersten havn fik prøvet sømandskabet af, inden der kunne
lægges til i havnen. Fællesmiddagen blev serveret i Søfartsmuseets cafe.
Pokalsejladsen VM2018 blev afviklet i Snekkersten den 8. og 9. september. I frisk til hård vind fra sydøst med tilhørende høj sø var der en del af de tilmeldte 18 joller der valgte at udgå eller undlod at starte på 1. sejlads som allerede
fra start gav udfordringer da startlinjen flyttede sig med dommerbåden. 2. sejlads blev udsat til søndag. Festen om
aftenen i klubhuset med et super kompetent jazzband fik de fleste på dansegulvet til langt over normal sengetid.
Søndagen bød på lidt mindre vind. Starten var aftalt til kl. 11.00 med digital tidsstart på en kort bane og 3. sejlads startede derfor kl. 12.00 også med digital tidsstart. Det betød at i 3. sejlads, hvor alle havde fundet grundformen, startede
de fleste joller i en klump foran startlinjen. Erling vandt pokalen for hurtigste jolle, Lita vandt Meginpokalen, Kristian
Bomuldspokalen og Olines drenge fik Carl Collatz pokalen for entusiasmen og det kæmpe arbejde det har været at få
hende ud at sejle igen. Det blev et meget vellykket pokalarrangement takket være de entusiastiske medlemmer i Snekkersten Skotterup Smakkelaug der stod for Pokalsejladsen 2018. Tak for det.
Afriggersejladsen blev sejlet den 28. september i fint vejr med sol og skyer. Vinden let til jævn, så der var flere solosejlere der deltog. Den planlagte tur fra Espergærde til Sletten blev undervejs ændret til Humlebæk havn hvor frokosten
blev indtaget med en lille skarp ved plankebordet på nordmolen.
Der blev gennem hele sæsonen afholdt tirsdagssejladser i Espergærde / Snekkersten hvor de 2 havne skiftes til at
holde grilaften hver anden tirsdag, efter sejladsen. Derudover blev der afholdt 4 – 5 tirsdagskapsejladser.
Espergærde smakkelaug var den 6. december vært ved den årlige julefrokost for FtSF og Snekkersten- Skotterup
smakkelaug, der blev afholdt i Espergærde fiskebod hvor der var stort fremmøde og fantastisk stemning.
Til slut en tak herfra til arrangørerne af de mange sejladser i 2018 og for den nødvendige entusiasme og opbakning fra
deltagerne i foreningens arrangementer og i foreningens bestyrelse.
Tak for skønne sejladser på Øresund med Jer. – Nils Andersen marts 2019

[/one-half]