REFERAT AF FtSF’s GENERALFORSAMLING 2018

Den 21. marts kl. 18.00 på Skibsklarerergården, Helsingør
20 deltagere

Bestyrelsen havde ikke levet op til egne ambitioner om at servere pølser og ost. Folk måtte drikke sig mætte i øl og vand. Niels kom for sent, så vi måtte udsætte formandens beretning til efter økonomien og Mortens computer kunne ikke vide diasshow, der skulle skiftes mellem billederne manuelt. Dan sørgede heldigvis for at der blev bragt pizza ud, så i pausen, fik vil alle sammen fyldt maverne.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Per Stibolt blev valgt med klapsalver.
 2. Formandens beretning om foreningens virke i årets løb.
  Niels fremlagde beretningen, se bilag.
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskab
  Søren gennemgik regnskabet, se bilag. Foreningen har en god del penge i banken, så der er råd til lidt af hvert.
 4. Valg af bestyrelse.
  Ted Aagaard, modtog genvalg
  Mike Barkholt, modtog genvalg
  Ingelise Brandt, modtog genvalg
  Lisbeth Kjær Landmark, ønskede ikke at modtage genvalg.
  Kaj Pedersen fra Skovshoved blev valgt. Kaj har været medlem i 2 år og sejler en Frederikssundsjolle, eg på eg med barkede sejl. Jollen hedder Søster Sara og er bygget af Johannes Ambjørnsen.
  Dan Petersen overtager Lisbeths job som ansvarlig for hjemmesiden. Bestyrelsen takket Lisbeth for hendes store arbejde og glæder sig til samarbejdet med Dan om hjemmesiden.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Kontingent blev vedtaget uændret på 150 kr.
 6. Valg af revisor
  Søren Larsen modtog genvalg
 7. Indkomne forslag
  Der var ikke kommet nogen forslag til vedtagelse.
 8. Eventuelt
  FtSF Sejladskalender 2018 blev gennemgået.
  Det blev vedtaget at Pokalsejladsen så vidt det er muligt skal holdes den 1. og 2. september for at det ikke bliver for sent på året.
  Afrigger sejladsen holdes på en lørdag. Der var foreslog om at, vi holder en ro konkurrence om søndagen, når nu de alligevel skal rigges af for vinteren.Søren Larsen bemærkede at han og Per er medlem af fiskerlauget i Espergærde, og at der nu er mulighed for on tirsdagen at sidde inde i fiskerlauget under grill-aftnerne i Espergærde, hvis vejret ikke tillader at sidde ude. Der er Pinsestævne i Helsingør i år. 100 skibe kommer. Alle der har mulighed for at deltage med joller er velkomne. Vi samles i Snekkersten Havn fredag og sejler samlet til Helsingør. Bestyrelsen sender besked ud med info om Pinsestævnet. Se det officielle program på TS hjemmeside.

Bestyrelsen takker Per for at lede mødet og for god ro og orden, selv om at der ikke var servering som annonceret.

Referater fra tidligere generalforsamlinger, se: ARKIV

FORMANDSBERETNING FOR 2017

Formandsberetningen for året 2017 blev fremlagt af Nils Andersen.

Kære medlemmer

I slutningen af april blev der afholdt et meget velbesøgt arrangement i Snekkersten sejlklub med overskriften ”sejl sikkert i smakkejollen” hvor de vigtigste sikkerhedsforhold ombord på smakkejollen blev synliggjort og fremhævet.

Skotterupsejladsen blev afviklet søndag den 21. maj fra Espergærde. Erling vandt denne sejlads
på grund af Lisbeths store kendskab til de lokale forhold. Frokosten blev indtaget ved det gule palæ.

Sagas fødselsdag blev afholdt lørdag den 1. juli i Hornbæk.

Store Stranddag blev afholdt den 13 juli på stranden ved Skotterup.

Øhavet rundt blev afviklet i uge 30. August var med hele vejen rundt til en dejlig uge med
blandet vejr, godt kammeratskab, og dejlige sejladser.

Smakkeregattaen den 12. august i forbindelse med havnefesten i Snekkersten.

Sundtoldmarkedet 2017 – der blev afviklet den 19. august blev et større udstyrsstykke, idet
alle besætninger mødtes i Snekkersten havn hvor der blev klædt om til historisk tøj fra 1820èrne der
var syet på Skibsklarergårdens systue. Jollerne sejlede med gæster fra flydebroen der fungerede
perfekt som kajplads for udskiftninger af passagerer.

Pokalsejladsen VM2017 blev afviklet i Espergærde den 9. og 10 september. Carl Gyllenhoff
havde designet en smuk plakat med overskriften ”Splitte mine bramsejl”. Så voldsomt var det dog ikke,
men frisk vind fra syd og nordgående strøm gjorde det svært for mange af jollerne at sejle på den korte trekantbane der var lagt tæt på land. De 3 sejladser blev afviklet med meget stor entusiasme. August fra Espergærde vandt pokalen for den hurtigste jolle. Bomuldspoka-len gik til Frem fra Espergærde, Carl Collatz pokalen gik til Erling fra Snekkersten og Meginpokalen gik til Lita fra Espergærde med Anker som skipper. Espergærde smakkelaug havde 20 års jubilæum og stod for den festlige middag i sejlklubbens lokaler med god mad, hygge og underholdning. Det blev et meget vellykket pokalarrangement ikke mindst takket være de entusiastiske medlemmer i Espergærde smakkelaug, der stod for landarrangenmentet. Tak for det.

Afriggersejladsen den 1. oktober blev desværre aflyst på grund af lidt for frisk vind fra øst.

Der blev gennem hele sæsonen afholdt tirsdagssejladser i Espergærde / Snekkersten hvor de
2 havne skiftes til at holde gril aften efter sejladsen hver anden tirsdag. Derudover er der afholdt enkelte tirsdagskapsejladser.

Snekkersten Skotterup smakkelaug var den 7. december vært i Skibsklarergården ved den årlige julefrokost for FtSF og Snekkersten- Skotterup smakkelaug, der blev afholdt i det meget stemningsfulde kælderlokale hvor der var fuldt hus og fantastisk stemning.

Rebslager Carsten Hvid fra Vikingeskibsmuseet kom med et ordenligt læs tovværk på Skibsklarergården 24. januar og fortalte om alle de forskellige materialer der gennem tiderne har været anvendt til tovværk og sejl på sejlfartøjer og hvilke materialer der stadig kan anvendes og ikke mindst hvordan de vedligeholdes så de kan holde i mange år.

Maritimt værksted i hal 16 hedder den nye forening der har indtaget hal 16 på værftet. FtSF
deltog i den stiftende generalforsamling den 2. november og støtter op om foreningen via et foreningsmedlemsskab.

Til slut en tak herfra til arrangørerne af de mange sejladser i 2017 og for den nødvendige
entusiasme og opbakning fra deltagerne i foreningens arrangementer og i foreningens bestyrelse.

Tak for skønne sejladser på Øresund med Jer. – Nils Andersen marts 2018